Cjelina ponude tvrtke Nova splet d.o.o. na internetu, bilo da se radilo o proizvodima ili uslugama, uobličena je za potrebe pravnih i fizičkih osoba (u daljnjem tekstu Kupac) u modeliranju komunikacije na i u interijerima i eksterijerima mjesta prodaje, izlaganja i isticanja informacije ili robe namijenjene trženju, sukladno zakonskoj regulativi Republike Hrvatske.

Posebna regulativa te regulativa i uvjeti koje nisu definirani ovim Općim uvjetima vrijede isključivo u slučaju da su se ugovorne strane o tome međusobno pismeno usaglasile.

Cjelina ponude tvrtke Nova splet d.o.o. (u daljnjem tekstu Prodavatelj) na internetu jest neobvezujuća. Pretraživanjem ponude Prodavatelja i odabirom pojedinih proizvoda Kupac formulira Upit. Upit se može formulirati unutar funkcionalnosti web stranice ili izvan funkcionalnosti web stranice putem Kontakt forme, telefonski, faksom ili osobno. Nakon slanja Upita za pojedine proizvode i usluge Prodavatelja, Kupcu se izrađuje i šalje ponuda kroz funkcionalnosti web stranice, e-mail-om, telefaksom, osobno ili poštom. Rok slanja ponude Kupcu ovisi o karakteru proizvoda ili usluge te kompleksnosti izrade ponude. Upit i ponuda su neobvezujući dokumenti, a posao se smatra sklopljenim ispostavljanjem ispravno ovjerene narudžbenice od strane Kupca, koju kao čin zaključivanja suradnje ovjerava Prodavatelj pečatom i potpisom. Rok valjanosti ponude i uvjeta po pojedinoj ponudi ovisi o specifičnostima proizvodnje ili nabave ponuđene robe i usluge. Prodavatelj pridržava pravo vlasništva na predmetom isporuke sve do potpunog plaćanja iznosa kupoprodaje. Pridržaj vlasničkog prava primjenjuje se i u slučaju kada se predmet isporuke ugrađuje u sastav nekog drugog proizvoda ili usluge, čime Prodavatelj zadržava pravo pridržaja vlasništva prema Kupčevom kupcu. U navedenim slučajevima Prodavatelj ima pravo tražiti povrat robe i/ili naknadu štete.

Rok isporuke

Sukladno navodu na ponudi. Ukoliko Prodavatelj kasni s isporukom, to Kupca ne oslobađa obveze prihvata naručene robe i/ili usluge. Objektivan razlog kašnjenja isporuke, odnosno okolnosti na koje Prodavatelj nije mogao utjecati, predstavljaju osnovu za redefiniranje roka isporuke u razumnom naknadnom roku. Prodavatelj je obvezan prije isteka prvotno ugovorenog roka isporuke obavijestiti Kupca o eventualnom kašnjenju, te o razlogu kašnjenja. Navedeno se odnosi na situacije u kojima u ponudi nije regulirano drugačije. Stranke su suglasne da će se pokušati prilagoditi uvjetima novonastale situacije u slučajevima promjene tržišnih i općegospodarskih prilika koje utječu ili mogu utjecati na Prodavateljevu isporuku te u slučaju ako se pri sklapanju posla pokaže da ugovor ili narudžbu nije moguć ispuniti u cjelosti ili u njenim osnovnim dijelovima ili bi te okolnosti nanijele pretjerano velike gubitke. Viša sila, zastoji u redovitom prometu roba usluga i informacija, neovisno iz kojega razloga nastali, oslobađaju Prodavatelja bilo kakve krivnje i eventualne naknade štete Kupcu.

Cijena i plaćanje

Sukladno navodu na ponudi.
Prodavatelj zadržava pravo promjene cijena prije isteka roka isporuke, ako se promijeni neki od parametara kalkulacije. Prodavatelj ima pravo korigirati cijenu u slučaju da dođe do promjene tečaja kune u relativnom iznosu većem od 3%, osim ako Kupac i Prodavatelj nisu ugovorili drugačije.

U slučaju promjene tržišnih uvjeta u bilo kojem pogledu, Prodavatelj ima pravo korigirati cijenu te o istom obavijestiti Kupca prije ugovorenog roka isporuke. Kupac u tome slučaju može odustati od narudžbe pismenom obavijesti o odustanku poslanom Prodavatelju najkasnije u roku koji će biti naveden u Obavijesti o korekciji cijene koju je Prodavatelj poslao Kupcu.


Programska platforma

Postoji mogućnost da programska platforma na kojoj je rađena internet stranica www.pos-display.hr zbog svojih programskih specifičnosti prikaže neke cjenovne iznose. Svaki cjenovni iznos koji se pojavi u bilo kojem momentu ili opciji prikazivanja unutar ili izvan vašeg accounta i internet stranice www.pos-display.hr nije ispravan i nije vjerodostojan, te se ne može koristiti u bilo koje svrhe. Jedini vjerodostojan iznos ili cijena proizlazi isključivo iz službene ponude, koja se šalje izvan sustava internet stranice www.pos-display.hr, nakon zaprimljenog Upita.

Pakiranje

Uobičajeno transportno pakiranje, ukoliko na ponudi nije naznačeno drugačije. Troškovi uobičajenog pakiranja uključeni su u cijenu proizvoda, ukoliko u ponudi nije naznačeno drugačije.

Dostava i isporuka

Cijena proizvoda i usluga podrazumijeva preuzimanje na skladištu Prodavatelja. Usluga dostave nije uključena u cijenu proizvoda. Kupac može s Prodavateljem ugovoriti uslugu dostave fco skladište Kupca, a trošak iste se zaračunava dodatno. Kupac prihvaća eventualno odstupanje u količini naručene i isporučene robe do -10%, a Prodavatelj je obvezan za isti iznos umanjiti račun Kupcu.

Ispravnost predmeta isporuke

Kupac je dužan pregledati robu po primitku radi uočavanja eventualnih nedostataka, te u roku 7 dana od primitka robe pismeno izvjestiti Prodavatelja o uočenim nedostacimu u smislu kvalitete i količine. Istekom navedenog roka smatrati će se da je Kupac zaprimio robu u naručenoj kvaliteti i količini. Opravdanu reklamaciju Prodavatelj će uzeti u obzir i u skladu s dobrim poslovnim odnosima dogovoriti s Kupcem model rješavanja reklamacije. U obzir se neće uzeti reklamacije povod kojih je šteta na predmetu isporuke uzrokovana namjerom ili slučajnim nepravilnim rukovanjem od strane Kupca.

U slučaju reklamacije pri kojoj je kvar nemoguće ukloniti, u slučaju nerazumnog i neopravdanog kašnjenje popravka ili zamjene, Kupac može raskinuti ugovor ili smanjiti kupovnu cijenu u skladu s istim. Ugovor se može raskinuti ukoliko nedostatak narušava ugovornu funkcionalnost predmeta isporuke u cijelosti.

Rizik slučajnog gubitka i slučajnog oštećenja robe prelazi s Prodavatelja na Kupca činom primopredaje, otpremom Kupcu, uručenjem Kupčevom prijevozniku ili drugim načinom uručenja.
Ukoliko je odobrenje uzorka od strane Kupca preduvjet za proizvodnju i isporuku pojedinog proizvoda, Kupac nema prava na reklamaciju, uz preduvjet da je proizvod predmet isporuke proizveden prema uzorku.

Općenito

Svako korištenje internetske stranice www.pos-display.hr podložno je navedenim uvjetima. Korištenjem iste ili preuzimanjem objavljenih datoteka suglasni ste sa svim uvjetima koji se ovdje navode. U slučaju neslaganja s uvjetima, odmah napustite stranicu, ne koristite ju i ne preuzimajte datoteke s iste. Fotografije i dokumenti objavljeni na ovoj web stranici mogu se pregledavati samo uz bezuvjetno prihvaćanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

Stoga je zabranjeno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ove stranice ili jednog njenog dijela te odabir i usklađivanje njena sadržaja, bez prethodnog i izričitog pismenog dopuštenja Prodavatelja i drugih vlasnika autorskih prava.

Ako je takvo dopuštenje izdano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak. Logotipi i zaštitni znakovi predstavljeni na ovim stranicama vlasništvo su Nove splet d.o.o. te se ne smiju koristiti na drugim internetskim stranicama bez prethodnoga pismenog odobrenja. Zaštitni znak Nova splet d.o.o. ili bilo koji drugi zaštitni znak koji ga sadrži ne smije se postaviti na drugu internetsku stranicu bez prethodnoga pismenog odobrenja Nove splet d.o.o.

Sve fotografije, slike, video, biografski podaci osoba i ostali podaci i materijali koji se pojavljuju na ovoj Internet stranici isključivo su vlasništvo Nove splet d.o.o. Nije dopuštena upotreba bilo kojeg materijala s ovih Internet stranica u svezi s prodajom ili nuđenjem na prodaju proizvoda ili usluga bilo koje vrste. Korištenjem materijala s Internet stranica, medijski ili drugi korisnici obvezuju se u potpunosti pridržavati ovdje utvrđenih ograničenja, uvjeta i zahtjeva.

Nova splet d.o.o. će uložiti razuman napor kako bi se na njezinoj internetskoj stranici objavljivali točni i aktualni podaci. Nova splet d.o.o. ni u kakvim okolnostima ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak nastao korištenjem informacija objavljenih na ovoj internetskoj stranici. Objavljene informacije mogu sadržavati tehničke netočnosti i tipografske pogreške. Mogu se promijeniti ili objaviti bez prethodne najave. Nova splet d.o.o. ne jamči da će ova web lokacija uvijek biti dostupna i raspoloživa, te da neće sadržavati pogreške ili viruse. Svaki korisnik izričito prihvaća korištenje ove web lokacije na svoju vlastitu odgovornost.

Nova splet d.o.o. pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove web lokacije te uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi.

Sve informacije, upute, kreacije, specifikacije, grafičke pripreme i tiskane materijale, opremu, robu, uslugu, u materijalnom ili elektroničkom obliku, a koje će Nova splet d.o.o. radi kreacije, pripreme i realizacije pojedinog posla prezentirati, dati, dostaviti, isporučiti, neovisno o kojoj formi isporuke ili primitka se radilo, predstavljaju poslovnu tajnu. Kupac ili potencijalni Kupac se obvezuje sve što je primio na znanje, na uvid, na čuvanje, skladištenje ili korištenje, eksploatirati isključivo za pripremu i/ili realizaciju predmetnog ili budućeg/budućih poslovnih zadataka koje će za Kupca obavljati Prodavatelj, na način koji neće omogućiti neovlašteno korištenje i objavljivanje istih od strane Kupca samog ili trećih osoba.

Sve informacije, ideje, mehanike, upute, kreacije, specifikacije, grafičke pripreme i tiskane materijale, opremu, robu, uslugu, u materijalnom ili elektroničkom obliku, a koje će Nova splet d.o.o. prezentirati, dati, poslati, dostaviti, isporučiti, neovisno o kojoj formi isporuke ili primitka se radilo, su isključivo vlasništvo Nove splet d.o.o., osim ako uz pismenu suglasnot Kupca i Prodavatelja nije drugačije ugovoreno.

Sve informacije, ideje, mehanike, upute, kreacije, specifikacije, grafičke pripreme i tiskane materijale, opremu, robu, uslugu, u materijalnom ili elektroničkom obliku, koje je Nova splet d.o.o. predalo u bilo kojem obliku Kupcu, prije tijekom ili poslije realizacije suradnje iz kojih Kupac izradi/osmisli/proizvede proizvod ili uslugu, kao i sam izrađen/osmišljen/proizveden proizvod/usluga bezuvjetno su i trajno vlasništvo Nove splet d.o.o., bez prava Kupca za bilo kakvu javnu/komercijalnu/ nekomercijalnu/ internu ili bilo kakvu prezentaciju/distribuciju/eksploataciju u cijelini ili u svome dijelu u korist Kupca ili bilo koje treće strane, osim ako uz pismenu suglasnot Kupca i Prodavatelja nije drugačije ugovoreno.

Kupac i Prodavatelj se obvezuju osigurati provođenje odgovarajućih tehničkih, organizacijskih i kadrovskih mjera zaštite osobnih podataka sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Molimo pogledajte Izjave o povjerljivosti.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu dana 02.12.2015.

U Zagrebu, 02.12.2015.

Nova splet d.o.o.
Uprava

 

NOVA SPLET d.o.o. za trgovinu i usluge, Slavonska avenija 26/1, 10 000 Zagreb, Tel.: 00385 (0)1 6064 555, Fax: 00385 (0)1 6064 556, e-mail: info@novasplet.hr, OIB: 65670165979, MB: 3804755, MBS: 080110875, IBAN: HR6823600001101277006, SWIFT: ZABAHR2X, Registracija: Trgovački sud u Zagrebu, Tt-14/21170-6, Temeljni kapital u visini 68.000,00 Kn uplaćen u cijelosti, Banka: Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10 000 Zagreb, Članovi Uprave: T. Balen, M. Čukman.

  Uvjeti - Sve